VOOR WIE?

Driekant Training en Advies richt haar dienstverlening op:

 • Individuele werknemers en werkgevers
 • Medezeggenschapsorganen (PVT, OR, Clientenraden)
 • Branche organisaties
 • Duurzame inzetbaarheid werknemers en -gevers

AANBOD

Het aanbod van Driekant Training en Advies bestaat uit:

 • Training

Trainen is voor Driekant Training en Advies maatwerk; balans tussen theorie en actualiteit; oefenen; afspraken maken; borgen. Dit alles ondersteund met passend materiaal, humor en contact na afloop van de training. Maatwerk, omdat de praktijk van de klant centraal staat.

Driekant Training en Advies biedt:
• trainingen voor ondernemingsraden en cliëntenraden;
• open maatwerk WOR, WMCZ en Arbowet;
• gespreksvaardigheden en onderhandelen;
• Engelstalige trainingen voor internationale ondernemingsraden.

Offerte op basis van vraag en afspraak.

 • Coaching

Coaching is voor Driekant Training en Advies de manier om klanten te helpen wegen te vinden naar de doelen die zij willen bereiken. Driekant Training en Advies doet dat door:
• begeleiding van zeggenschap en medezeggenschap naar een passend, gezond overlegklimaat;
• traject werk en zingeving;
• begeleiding van ondernemers uit het MKB in het management van groei en ontwikkeling.

Offerte op basis van vraag en afspraak.

 • Advies

Advies over inhoud en proces met als doel: een werkverhouding waarbij alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid nemen. Kern hierbij is dat een vraagstuk altijd meer dan twee kanten heeft. Het adviestraject bij Driekant Training en Advies geldt voor:
• arbobeleid en RI&E;
• duurzame inzetbaarheid van werkenden;
• verhouding medezeggenschap en vakbonden;
• advisering in het overleg van de bestuursdriehoek (RvB-RvC/RvT-medezeggenschap);
• (re)organisaties voor medezeggenschapsorganen.

Offerte op basis van vraag en aanbod.

 • Teambuilding

Met middelen, ontleend aan muziek en sport, biedt Driekant Training en Advies een originele aanpak om teams in het formuleren en nastreven van doelen te versterken. Teambuilding is bestemd voor:

 • zeggenschap en medezeggenschap;
 • midden- en hoger kader;
 • afdelingen en teams.

Offerte op basis van vraag en afspraak.

 • Intervisie

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Driekant Training en Advies begeleidt intervisie vanuit de ervaringen van de deelnemers die hiermee – binnen een vastgestelde structuur – tot oplossingen komen. Kleine groepen, humor en het zorgen voor een veilige omgeving kenmerken de werkwijze van Driekant Training en Advies.

Offerte op basis van vraag en afspraak.

 • Conflicthantering

Winnen of oplossen, dat is de vraag. Toch? Of niet? Bij Driekant Training en Advies is conflicthantering de manier om met respect en vertrouwen tot oplossingen te komen waarin een ieder zich kan vinden en verantwoordelijkheid neemt. Kern is te voorkomen dat negatieve kanten van een conflict bedrijfsresultaten drukken. Conflicthantering biedt hiervoor ruimte zonder de inzet van zwaardere middelen als mediation of de gang naar de rechter.

Offerte op basis van vraag en afspraak.

 • Dagvoorzitter

Inhoudelijke en procesmatige begeleiding van congressen en evenementen rondom sociaal-economische en poltiek-maatschappelijke onderwerpen.

Offerte op basis van vraag en afspraak.

 • Spreker

Vakinhoudelijke bijdragen en trends in de samenleving over maatschappelijke ontwikkelingen, alsook over thema’s in historisch perspectief.

Offerte op basis van vraag en afspraak.

WERKGEBIED

Driekant garandeert een aanbod dat inspeelt op de klantvraag en de maatschappelijke actualiteit. Succesvol is Driekant in trainingen, coaching en advies op het gebied van:

 • Netwerkvorming op maat
 • Zingeving en werk
 • Maatwerk voor medezeggenschap
 • Workshops voor brancheorganisaties